Busreglement

Leerlingenvervoer : richtlijnen voor leerlingen en ouders

 • Het leerlingenvervoer is voorzien om de leerlingen van de afgesproken opstapplaats naar school te brengen en omgekeerd. Op deze weg worden ze begeleid en zijn ze verzekerd. Er worden in het begin van het schooljaar afspraken gemaakt over op- en afstapplaatsen. Er kan geen afwijking toegestaan worden van de afgesproken op- en afstapplaats. Leerlingen mogen niet met een andere bus mee, dit omwille van de verzekering.

 • Het kan gebeuren dat de uren tijdens het schooljaar wijzigen omwille van omleidingen, of andere externe factoren. Het nieuwe uur van afstappen en/of opstappen zal dan meegedeeld worden door de begeleider.

 • De leerling dient de begeleider of school zo snel mogelijk te verwittigen van een voorziene afwezigheid.

 • De leerling dient de begeleider te gehoorzamen en is beleefd tegenover de busbegeleider en bestuurder. De bestuurder mag niet gestoord worden.

 • Een computerspel en GSM (voor persoonlijk gebruik) zijn toegestaan als het geluid afstaat (of oortjes). Bij verlies of diefstal is de school niet verantwoordelijk. Bellen met de GSM is niet toegestaan.

 • MP3 speler, I Pod,… zijn toegestaan mits het gebruik van ‘oortjes’. De begeleider bepaalt het volume.

 • Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden in de bus.

 • De leerling blijft tijdens de rit op de plaats zitten die hem of haar aangeduid wordt door de begeleider. Indien er veiligheidsgordels voorzien zijn, moeten deze gebruikt worden door de leerlingen.

 • Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling 5 minuten voor de afgesproken tijd klaar staan aan de voorziene halte, langs de kant van de weg waar de bus stopt. Ook ’s avonds dient diegene die de leerling opvangt aan de afstapplaats, 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

 • Bij het gezamenlijk verlaten van de bus aan de schoolpoort wordt steeds afgestapt volgens de geoefende evacuatieprocedure. De leerlingen van het BuSO gaan onmiddellijk naar hun speelplaats.

 • Na schooltijd gaat de leerling bij het belsignaal onmiddellijk naar de afgesproken busrij. Hij/zij gaat enkel onder begeleiding naar de bus. De begeleider gaat altijd eerst.

 • Na het verlaten van de bus bevindt de leerling zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders/voogd van de vervoerde leerling dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid en dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. De begeleider mag de leerling niet helpen bij het oversteken. Zij/hij is geen gemachtigd opzichter in het verkeer.

 • De ouders/voogd zijn verantwoordelijk voor schade door hun kind aan de bus aangebracht.

 • Bij het niet naleven van het busreglement krijgt je kind een nota in het ‘busboekje’. Hierin noteert de busbegeleider het voorval. Je kind kan maximaal 3 opmerkingen krijgen. Daarna zal er samen met de directie en de begeleiding een passende sanctie (tijdelijke of definitieve ontzetting) getroffen worden. De ouders worden hier altijd van op de hoogte gehouden.

 • Verbale of fysieke agressie en het vernielen van materialen kan niet toegelaten worden. Hiervan worden de ouders/voogd meteen op de hoogte gebracht. Een tijdelijke of definitieve ontzegging is het gevolg. Met onmiddellijke ingang.