Aanbod

Wij bieden in onze lagere school onderwijs aan van de volgende types:

  • Type Basisaanbod: voor kinderen met leermoeilijkheden

  • Type 3: voor kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen

  • Type 9: voor kinderen met autisme

Het CLB bepaalt in welk type van buitengewoon onderwijs een kind terecht komt. Zij doen de verwijzing naar het BuO en schrijven een verslag M-decreet. Dit verslag is nodig om een leerling te kunnen inschrijven in onze school.

Hieronder een korte toelichting bij elk type.

Type Basisaanbod

In het Type Basisaanbod begeleiden we kinderen van 6 tot 13 jaar met ernstige leerproblemen. Bij deze kinderen is de zorgdraagkracht van het gewoon onderwijs overschreden. Ondanks extra inspanningen in het gewoon onderwijs kunnen deze meisjes en jongens onvoldoende leervorderingen maken. Ze ondervinden specifieke problemen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, motoriek, begrip van tijd en ruimte, concentratie,… Naast deze leerproblemen spelen ook emotionele factoren, zoals stress, faalangst, een negatief zelfbeeld of leermoeheid een rol.

Met een verslag van het CLB kunnen kinderen voor 2 jaar ingeschreven worden in het Type Basisaanbod. Daarna wordt bekeken in welke mate een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is, of wordt een verlenging van opnieuw 2 jaar voorzien. Dit telkens in overleg met de ouders.

Op de leeftijd van 12 of 13 jaar wordt geadviseerd om de overstap te maken naar het gewoon secundair onderwijs (meestal het beroepsonderwijs) of het buitengewoon secundair onderwijs (meestal opleidingsvorm 3 of 4). Beide opleidingen bereiden hen voor op zelfstandig leven en werken.

In onze klassen type basisaanbod bieden wij onderwijs op maat aan maximum 14 leerlingen per klas.

Type 3

In het Type 3 begeleiden we kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. Zij hebben allemaal op één of andere manier moeilijkheden met hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Dit kan resulteren in onaangepast gedrag, een negatief zelfbeeld, angsten en/of andere moeilijkheden.

Om kinderen te laten leren, moeten ze zich in de eerste plaats veilig, welkom en begrepen voelen. Ze moeten graag op onze school zijn. Via een positief basisklimaat willen we een antwoord geven op de specifieke onderwijs- en opvoedingsproblemen die zich kunnen stellen bij een leerling met gedrags- en emotionele problemen. We streven er bij al onze kinderen naar dat ze ‘op hun pootjes terecht komen’, dat ze de juiste kennis, inzichten, attitudes en vaardigheden verwerven om maatschappelijk zelfredzaam te zijn. We doen dit in een sterk gestructureerd leefklimaat. Dit zorgt voor houvast en rust.

Een goede interactie tussen de leerkracht en de leerling, het bieden van een veilige leeromgeving en een preventieve aanpak van gedrags- en emotionele problemen vormen de pijlers van de type 3 werking. Er wordt onderwijs op maat geboden en de kinderen volgen de lessen geïntegreerd in de klassen.

Type 9

In het Type 9 begeleiden we kinderen met een autismespectrumstoornis. Elke leerling met ASS is anders en uniek. Door middel van duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur zorgen we voor een autisme-vriendelijk klimaat in de hele school en beogen we basisveiligheid te bieden aan de leerlingen. Hierdoor kunnen heel wat leerlingen met ASS ook geïntegreerd onderwijs volgen.

Per bouw organiseren we ook structuurklassen waarin maximaal 8 leerlingen les volgen. Binnen deze structuurklassen wordt een combinatie van onderwijs en zorg geboden in een prikkelarme omgeving met ruimte voor leren en werken op maat van de leerling.

Daarnaast helpen ’t Boshoeveke en een goed uitgebouwde speelplaatswerking de kinderen om hun vrije tijd zinvol in te vullen. Waar nodig voorzien we bijkomende aanpassingen. Een goede samenwerking met de ouders is ervaren we hierbij als heel belangrijk.